Vragen?     06 470 53 777
06 245 82 485
Klantenportaal  |  Documentatie


Algemene voorwaarden

Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake verhuur en verkoop van goederen van HIJSMIJ.NL .
2. Onder goed wordt verstaan de op de ommezijde genoemde bedrijfs- en kapitaalgoederen en alle werkzaamheden en diensten verband houdende met de levering van die goederen.

Artikel 2
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de aan de ommezijde afgedrukte huurovereenkomst door de huurder of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de huurder.
2. De huurovereenkomst heeft betrekking op de aan de ommezijde verhuurde goederen, nader te noemen goed en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode.
3. Opgegeven termijnen waarbinnen het goed moet worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering van het goed dient de verhuurder schriftelijk in gebreken te worden gesteld. De leveringstermijn loopt vanaf de dag genoemd op het op ommezijde afgedrukte aanvangtijdstip, dan wel met de uitvoering van huurovereenkomst is begonnen.

Artikel 3
1. De huurder dient het goed voor het einde van de aan de ommezijde vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder terug brengen of dient verlenging aan te vragen.
2. Het is de huurder verboden: a. het goed aan derden ten gebruik af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op een andere wijze te vervreemden. b. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren. c. enige reparatiehandelingen aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren.

Artikel 4
1. Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar.
2. Deze vervanging heeft geen invloed op de aan de ommezijde vermelde huurperiode die door vervanging dus niet wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

Artikel 5
1. Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van door de verhuurder of diens ondergeschikten verstrekte instructies, dan wel in overeenstemming met bijbehorende gebruiksaanwijzing te behandelen.
2. De huurder is tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed.
3. De huurder is voorts aansprakelijk door alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het gehuurde goed in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt terug gegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.
4. Beschadiging van het gehuurde goed dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
5. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde goed waaronder mede wordt verstaan reparatie- en reinigingskosten, komen voor rekening van de huurder.
6. Indien de schade, reparatie-, reinigingskosten niet meer bedragen dan € 650,= geschiedt expertise door verhuurder.
7. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 650,= bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau, tenzij de huurder binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de verhuurder schriftelijk bericht een eigen expertise te willen laten uitvoeren. No ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het goed.
8. De als gevolg van de beschadiging, reparatie-, reinigingskosten voorts geleden schade, waaronder huurderving, komt voor rekening van de huurder.

Artikel 6
1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient na ontdekking onverwijld door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden medegedeeld.
2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
3. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan wel bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden aan de huurtermijn op grond van het huurcontract verschuldigde te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om in verband met de huur- c.q. winstderving door verhuurder aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de op de ommezijde vermelde huurprijs.

Artikel 7
Indien teruggave van het goed niet binnen de aan de ommezijde vermelde huurperiode geschiedt, dan wel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten en interessen op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en interessen en opschorting.

Artikel 8
1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor de door huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verhuurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van door de verzekering gedane uitkering. 2. Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een 10-voud van het factuurbedrag met een maximum van € 1250,=.
3. In afwijking van lid 1 en 2 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed verricht door de huurder of diens ondergeschikte, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of een van diens ondergeschikten. 4. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten.
5. Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen te gevolge zou hebben dat de verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
6. Huurder is aansprakelijk voor alle schaden, inclusief bedrijfsschaden en -kosten, die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurder en derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatig handelen mochten lijden.
7. Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die huurder voor de uitvoering van de huurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.
8. De huurder moet zijn aansprakelijk als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover redelijk van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren. Een zelfde verzekeringsplicht geldt voorts voor aansprakelijkheid van de huurder voor schade tengevolge van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering dan wel bezwaring van het goed binnen de aan ommezijde vermelde huurperiode.

Artikel 9
1. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn. 2. In geval van verkooptransacties blijven de geleverde goederen het volle eigendom van HIJSMIJ.NL , tot het moment dat het factuurbedrag van de verkooptransactie volledig is voldaan.
3. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaald, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1.5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
4. De door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen na constatering door huurder dal wel diens ondergeschikten door middel van een schriftelijke inkennisgeving door de huurder aan de verhuurder worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht/reclamerecht vervallen.

Artikel 10
1. Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld, van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is de verhuurder ten allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder in gevallen in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zoëven omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de huurder.
5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van de verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interessen, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet, niet-tijdige of niet-behoorlijk nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitenrechtelijke incassokosten ten minste in alle gevallen € 175,= zullen bedragen.

Artikel 11
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien de verhuurder bij het interden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die niet behoorlijke levering door de verhuurder als gevolg van oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, dan wel sluiting van ’s lands grenzen.

Artikel 12
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

   Wattweg 9a (Hal 2)
3208 KH, Spijkenisse
+31 (0)6 470 53 777
+31 (0)6 245 82 485
info@hijsmij.nl


   

Copyright Hijsmij 2008 - 2019