/data/sites/web/hijsmijnl/www/algemene-voorwaarden.php on line 72
" />


Vragen?      06 160 931 69 / 06 470 53 777 info@hijsmij.nl | NL | EN Verhuur +Diensten +Constructie +SectorenOver onsContact    Menu

Algemene-voorwaarden

Algemeen
1.1 Op alle overeenkomsten met betrekking tot verhuur en verkoop van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en bindend.
1.2 Afwijkende afspraken buiten deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze door Hijsmij Verhuur B.V., hierna aan te duiden als ?Verhuurder? uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
1.3 De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ?Huurder?, zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Verhuurder en zijn Directie uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
1.4 Door ondertekening cq. bevestiging van de huurovereenkomst/offerte verklaart de Huurder een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking van het gehuurde en diens gevaren. De preventieve maatregelen en andere aanwijzingen zoals uitgelegd of welke op het gehuurde of bijgevoegde productiehandleiding zijn omschreven dienen door de Huurder te allen tijde te worden opgevolgd voor het veilig kunnen werken met het gehuurde.

Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de Verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle prijzen zijn in Euro?s, exclusief BTW, exclusief verzekeringspremie en exclusief schoonmaak- transport- en reparatiekosten, tenzij anders vermeld.
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder nimmer, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.
2.4 Alle prijzen zijn voor een periode van ??n week huur, mits anders aangegeven.
2.5 Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.

Huurperiode en verplichtingen Huurder
3.1 De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, voor een periode van minimaal ??n dag en voor maximaal de periode zoals in de correspondentie cq. offerte is vermeld.
3.2 Alle dagen gedurende welke de Huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Een gedeelte van ??n dag geldt hierbij als ??n gehele week.
3.3 Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat is overeengekomen te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd wordt. Indien de overeengekomen huurperiode is ge?indigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de Verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met ??n week verlengd worden, danwel zal de Verhuurder de goederen onverwijld weer tot zich nemen.
3.4 De huurperiode eindigt nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon of einde huurbon door de Huurder en Verhuurder. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of in of bij ??n van de vestigingen van de Verhuurder wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde huurperiode.
3.5 De huurperiode eindigt indien het huurobject wordt afgemeld via het online portaal, email of telefonisch contact en wanneer een bevestiging is afgegeven door Verhuurder, doch met inachtneming van punt 3.4.
3.6 Verhuurder heeft het recht de huurprijs te berekenen tot het moment dat het huurobject geretourneerd wordt. Indien het gehuurde de eerstvolgende werkdag wordt terugbezorgd v??r 08.00 uur zal voor de dag van terugbezorgen geen huur worden berekend, tenzij anders overeengekomen.
3.7 Het huurobject dient door de Huurder in dezelfde staat terugbezorgd te worden als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, onderhouden, schoon en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. (e.e.a. behoudens normale slijtage). Extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor rekening Huurder.
3.8 Voor het huren op rekening dient Huurder over een debiteurnummer te beschikken. Voor aanvraag van een debiteurnummer dient een bevoegd persoon de volledige benodigde gegevens te verstrekken, zoals de KvK-gegevens, BTW-gegevens en factureringsgegevens. Na goedkeuring van Directie en onze check door ons debiteurenbeheer zal een debiteurnummer worden afgegeven waarna huren op rekening mogelijk wordt.
3.9 a. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden.
b. De Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud, gebruik van juiste smeermiddelen en brandstoffen gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is.
c. De Huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.
d. De Huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken en als een goed huurder te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan de Huurder bij aflevering van het object zijn overhandigd of uitgelegd, in acht genomen dienen te worden.
3.11 Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder.
3.12 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt de Huurder zorg voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.

Vervoer, afhalen, levertijd
4.1 Indien Verhuurder zich tegenover Huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de Huurder te bezorgen, zal Verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd door Verhuurder kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door Huurder.
4.2 Over dagen gedurende welke de Verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan de Huurder, is aan de Verhuurder geen huur verschuldigd.
4.3 Indien aflevering op verzoek van de Huurder wordt uitgesteld is de Verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
4.4 Het afleveren en ophalen van het huurobject door Verhuurder, indien zo is overeengekomen, geschiedt op het door de Huurder opgegeven adres, welke goed bereikbaar dient te zijn voor het benodigde transportmiddel, op de begane grond binnen of buiten. Projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld. Eventuele meerkosten als gevolg van extra benodigde laad- of lostijd komen voor rekening Huurder.
4.5 De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.
4.6 Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de Huurder. Reclames moeten op de dag van aflevering schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.
4.7 Indien partijen zijn overeengekomen, dat de Verhuurder bij be?indiging van de overeenkomst het gehuurde materiaal bij de Huurder zal ophalen, dient de Huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen op werkdagen, waarbij voor het weekend een opzegtermijn van 3 x 24 uur dient te worden aangehouden.
Huurder verplicht zich de gehuurde materialen op gelijke locatie neer te zetten als gelost.
4.8 De Verhuurder heeft het recht, zonder Huurder op de hoogte te stellen, om het huurobject te ruilen door gelijkwaardig materieel, zonder dat de Huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

Schade en risico
5.1 In geval van diefstal, schade, breuk of manco wordt ofwel de reparatiekosten of nieuwwaarde in rekening gebracht.
5.2 Indien buiten de schuld van de Huurder een schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

Eigendom en Rechten Derden
6.1 Het is de Huurder verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder om:
a. het materieel aan derden ten gebruik af te staan
b. het materieel te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen
c. het materieel op een andere wijze te vervreemden.
6.2 Te allen tijde behoudt de Verhuurder het eigendom van het huurobject en de Verhuurder heeft het recht het huurobject te controleren of te laten controleren.
6.3 Iedere vervreemding, bezwaring of afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Verhuurder verboden. Lid 8.2 is hier van overeenkomstige toepassing.
6.4 Indien het huurobject tijdens de looptijd van de overeenkomst, door wat voor reden dan ook, verloren of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder direct de Verhuurder op de hoogte stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Huurderving moet worden betaald vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden, voor het desbetreffende artikel. In geval van een strafbaar feit (brand, diefstal, of vandalisme) dient de Verhuurder direct op de hoogte gesteld te worden, tevens moet de Huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie van deze aangifte aan de Verhuurder doen toekomen.
6.5 De Huurder verbindt zich de Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar roerende of onroerende goederen of op de aan hem verhuurde goederen of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, aanvraag surseance van betaling of onder curatele stelling. De Huurder is altijd verplicht de curator, bewindvoerder of beslagleggende deurwaarder op de hoogte te brengen van de met de Verhuurder bestaande huurovereenkomst. Tevens is Huurder verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en Verhuurder terzake te vrijwaren, alsmede het huurobject direct te retourneren aan de Verhuurder.

Overmacht
7.1 Overmacht houdt in: Alle omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de Verhuurder zijn toe te rekenen.
7.2 Bij overmacht heeft de Verhuurder de keuze om: De termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is enige vorm van schadevergoeding te voldoen.

Betaling
8.1 Indien betalingen op rekening worden overeengekomen, dienen betalingen te geschieden per automatische incasso of binnen 30 dagen na factuurdatum of schriftelijk anders overeengekomen, op een door de Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.
8.2 Indien de overeengekomen betalingstermijn overschreden wordt, vervallen eventuele kortingen en heeft de Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
8.3 Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien hij niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. De Verhuurder heeft in dit geval recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag. Een gedeelte van een maand wordt als hele maand gerekend.
8.4 Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, vallende op de inning van de vordering, zijn voor rekening van de nalatige Huurder. Buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag, met een minimum van ? 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd is Verhuurder gerechtigd vaste administratiekosten van ? 40,- te rekenen.
8.5 Verhuurder is gemachtigd de Huurder te controleren op kredietwaardigheid d.m.v. een factoringsbedrijf. Alle facturen zullen ook d.m.v. dit bedrijf worden verstuurd mits anders overeenkomen.

Aansprakelijkheid
9.1 De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de huurovereenkomst/offerte tekent/bevestigd, blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende kosten.
9.2 De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Verhuurder.
9.3 Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op Verhuurder verhaald worden. Huurder dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren.
9.4 De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen die door de Verhuurder worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan Verhuurders kant.
9.5 De Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.
9.6 Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.7 De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van huurobject, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zeecontainers, auto?s, schaftwagens, e.d.

Annulering, opschorting en ontbinding
10.1 De Verhuurder behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook.
10.2 De Verhuurder is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 100% van de vaste weekprijs het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, indien de Verhuurder de annulering accepteert.
10.3 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van Huurders bedrijf, is de Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.
10.4 De Huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van de Verhuurder.

Toepasselijk recht/geschillen
11.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
11.2 Alle onenigheden die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met de Verhuurder gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van het Nederlands recht.

Verwerking persoonsgegevens van de Huurder
12.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst tot verhuur worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst tot verhuur uitvoeren, huurder de optimale service en actuele productinformatie geven en huurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder kan om inzake en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door Hijsmij Verhuur B.V., versie 10-2020 Aan de hierin vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Contactformulier


Heeft u vragen of interesse in onze producten? Vul dan onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, om u te helpen.


Bedrijfsnaam
Naam
Email
Telefoonnummer
Onderwerp
Geen robot bevestiging   
Bericht